บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี

เมื่อจิตใจสับสน ต้องการความสงบ การสวดมนต์มักเป็นวิธีแรกที่หลายคนนึกถึง เพราะช่วยให้มีสมาธิและทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น มีบทสวดมนต์ มากมาย และอีกบทหนึ่งที่เชื่อว่าเคยได้ยินบ่อยๆ ก็คือ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือบทสวดธรรมจักร ที่เชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขมากขึ้น กระปุกดอทคอม ขอพาคุณไปรู้จักที่มาของบทสวดมนต์บทนี้ และบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คืออะไร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เป็นปฐมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้แล้วได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแก่พระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์ หรือที่เรารู้จักกันในวันอาสาฬหบูชา เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สำหรับเนื้อหาหลักของบทสวดนี้ ประกอบด้วยการปฏิเสธอย่างสุดโต่งสองประการ และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับมนุษย์ แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการบรรลุอริยสัจ ๔ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยเริ่มจากทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินไปสู่การดับทุกข์หรือนิพพาน สรุปความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ “กามสุขัลลิกานุโยค” การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข และ “อัตตกิลมถานุโยค” การบำเพ็ญตนให้เป็นทุกข์ เป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์ มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง เป็นหนทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ได้แก่ มรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่ คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อานิสงส์แห่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร… Continue reading บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี