รวมบทสวดมนต์ ต่างๆ ไหว้พระในบ้านและคำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

รวมบทสวดมนต์ ต่างๆ บูชาพระในบ้านเพื่อสวดภาวนาที่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ใช้บูชาอะไร? วิธีบูชาเรามาดูบทสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านพร้อมๆ กันเลย

หลายคนวางหิ้งพระหรือหิ้งพระไว้ในบ้าน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอม ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน ทั้งการจัดโต๊ะหมู่บูชาการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน รวมถึงการสวดบูชาพระในบ้าน ต้องจุดธูปกี่ดอก? มาดูวิธีไหว้พระที่บ้านกัน

บทสวดบูชาพระในบ้าน

ก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบ มีสมาธิ และกล่าวคาถาบูชาพระในบ้าน เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ ดังนี้

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

1. คําบูชาพระรัตนตรัย

“อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ”

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

2. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน

“อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ

อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา

โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ”

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน

และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้

จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน

จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

3. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

“อะหัง สุขิโต โหมิ”  

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

“อะหัง นิททุกโข โหมิ”

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

“อะหัง อะเวโร โหมิ”

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

“อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ” 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

“อะหัง อะนีโฆ โหมิ”

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 

“อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ” 

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

4. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

“สัพเพ สัตตา”

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

“อะเวรา โหนตุ” 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

“อัพพะยาปัชฌา โหนตุ” 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

“อะนีฆา โหนตุ”

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

“สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ”

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

5. บทแผ่ส่วนกุศล

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

“อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

“อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

“อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

“อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

“อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

“อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

6. คําสวดลาของไหว้

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำบูชาว่า

“เสสัง มังคะลายาจานิ”

ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิด

การบูชาที่บ้านสามารถทำได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา ที่สำคัญท่องมนต์ไหว้พระ ยังช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิมากขึ้น อย่างไรก็อย่าลืมนำคาถาบูชาพระประจำบ้านที่นำมาไหว้พระพุทธรูปในวันนี้

ของบูชาพระที่บ้าน

  • ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
  • เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
  • ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์ 
  • น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
  • ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

รวมบทสวดมนต์ ต่างๆ

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี

เมื่อจิตใจสับสน ต้องการความสงบ การสวดมนต์มักเป็นวิธีแรกที่หลายคนนึกถึง เพราะช่วยให้มีสมาธิและทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น มีบทสวดมนต์ มากมาย และอีกบทหนึ่งที่เชื่อว่าเคยได้ยินบ่อยๆ ก็คือ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือบทสวดธรรมจักร ที่เชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขมากขึ้น

Read More »

บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ บางส่วนของบท “บทสวดกรณียเมตตสูตร” ทั้งจากครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ใกล้ชิด ซึ่งถ้าจำกันได้ ตอนที่ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดอยู่ในถ้ำหลวง

Read More »

บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน บันดาลความสำเร็จ ร่ำรวย สมปรารถนา

พระพิฆเนศ พระคณปติ หรือที่เราเรียกกันว่า “พระพิฆเนศวร” เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา บาหลี

Read More »

คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร สวดแล้วเป็นมงคล ไร้มารผจญ แคล้วคลาดปลอดภัย

หนึ่งในมนต์ยอดนิยมที่หลายคนเคยได้ยินคือ คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร หรือ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร ซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าสามารถสวดเสริมสิริมงคลและช่วยป้องกันเหตุร้ายได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคาถานี้และอยากทราบว่าพุทธคุณเป็นอย่างไร อีกทั้งจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลดี วันนี้ กระปุกดอทคอม มีข้อมูลมาฝากค่ะ ที่มาของคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

Read More »

พระคาถาเงินล้าน 108 จบ บทสวดมนต์เสริมดวง เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

เศรษฐกิจไม่ดี เงินในกระเป๋าคุณอร่อยไหม? หยิบจ่ายอะไรไม่คล่องตัว หันไปทางไหนก็มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไรดี? วันนี้กระปุกดอทคอมมีเคล็ดลับเสริมดวง เพราะเมื่อเราทุกข์ สติและปัญญา จะช่วยเรารับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Read More »