บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ บางส่วนของบท “บทสวดกรณียเมตตสูตร” ทั้งจากครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ใกล้ชิด ซึ่งถ้าจำกันได้ ตอนที่ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ใน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เคยเชิญชวนชาวไทยร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อส่งกำลังใจและความเมตตาให้ทุกชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าอยากรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์นี้มากขึ้น มาดูกันเลย กรณียเมตตสูตร สวดแล้วดีอย่างไรบ้าง

บทสวดกรณียเมตตสูตร คืออะไร

ประวัติของบทสวดกัลยาณเมตตาสูตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนกัมมัฏฐานแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปในป่าหิมพานต์ เมื่อทราบแล้วพระสงฆ์ก็แยกย้ายกันไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่คิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานาน ทำให้พวกเขาลำบาก จึงรวมตัวกันปลอมตัวให้น่ากลัวและตามหลอกหลอนเพื่อขับไล่พระ

ภิกษุวุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้ จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทรงเปล่งพระคาถาเมตตาสูตร ให้พระสงฆ์มาเจริญเมตตาภาวนาร่วมกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกันและเป็นมิตรกับสรรพสัตว์แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมตามเดิม พร้อมกับสวดพระคาถานี้แก่รุกขเทวดารวมทั้งภูตผีปีศาจทั้งหลาย เมื่อรุกขเทวาได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยน ร่วมอนุโมทนาและคุ้มครองพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้เจริญสมาธิภาวนา

บทสวดกรณียเมตตสูตร พร้อมคำแปล

เริ่มสวดภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ

บทขัดกรณียเมตตสูตร
“ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนังยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโตสุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติเอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ”
เพราะอานุภาพแห่งพระปริตรใด พวกยักษ์ทั้งหลายไม่แสดงอาการอันน่าสะพรึงกลัว อนึ่ง บุคคลไม่เกียจคร้าน เจริญพระปริตรใดเนือง ๆ ทั้งกลางคืนและกลางวัน ย่อมหลับเป็นสุข ทั้งหลับแล้วก็ไม่ฝัน เห็นอารมณ์ชั่วร้ายใด ๆ เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรนั้น อันประกอบด้วยคุณอย่างนี้กันเถิด

บทสวดกรณียเมตตสูตร

“กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิยา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”

“เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ”

          แปลได้ว่า ผู้ฉลาดที่หวังบรรลุธรรม ควรมีความเพียร เป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลาย ไม่ควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นตำหนิเอาได้
ควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีรูปกายหรือขนาดกายเช่นไร ก็ให้มีแต่ความสุข ไม่ว่าจะเป็นเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ภูตผีหรือสัมภเวสีทั้งหลาย ขอให้สัตว์เหล่านั้นเป็นสุขเถิด ไม่ควรข่มเหง และไม่ควรดูหมิ่นกันในทุกโอกาส ไม่ปรารถนาทุกข์แก่กัน ไม่โกรธ ไม่แค้น ควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เหมือนมารดาที่เฝ้าถนอมบุตรด้วยชีวิต
ผู้แผ่เมตตาก็ควรครองสติไว้ตลอดเวลา อยู่ด้วยเมตตา อยู่ด้วยพรหมวิหาร ไม่ยึดถือทิฏฐิ มีศีล ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ กําจัดความยินดีในกามคุณได้แล้ว ก็จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไป

บทสวดกรณียเมตตสูตร หลวงพ่อจรัญ

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เคยบอกไว้ว่า ถ้าหากจำบทเต็มไม่ได้ ในเวลาคับขันหรือก่อนและขณะขับรถสามารถท่องเฉพาะหัวใจสำคัญของกรณียเมตตสูตร ได้ว่า “เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง” ที่ถือว่าเป็นคาถาที่เป็นการเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลก และยังปรากฏอยู่ในวรรคหนึ่งของพระคาถากรณียเมตตสูตรอีกด้วย

บทสวดกรณียเมตตสูตร อานิสงส์ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

เพราะพระคาถาเมตตาสูตรค่อนข้างยาว ผู้สวดต้องมีใจแน่วแน่ เวลาสวดมนต์จะเกิดสติและสมาธิขึ้นในตัวเอง สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำจะมีเสน่ห์ เป็นที่รักของเทพยดา เทวดา มนุษย์ และอสูร คอยดูแลคุ้มครอง ศัตรูและคู่แข่งเปลี่ยนจากไม่ชอบมาเป็นมิตร มีคนรัก หน้าตาแจ่มใส นอนหลับสนิท ไม่ฝันร้าย ชีวิตพบเจอแต่สิ่งมงคล คาถาเสน่ห์ทั้งปวง

บทสวดกรณียเมตตสูตร ควรสวดตอนไหน

สามารถท่องยัมเมตสูตรได้ทุกวัน พระสงฆ์ในอารามบางแห่งจะสวดบทนี้ในพิธีตอนเย็นด้วย แต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยก็สามารถสวดในเวลาที่ต้องการเสริมกำลังใจหรือในยามคับขัน เช่น ในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบเรา เวลาสัมภาษณ์งาน พบปะลูกค้า เพื่อให้คนเอ็นดูเรา รวมทั้งขับให้เทวดาคุ้มครอง

การสวดมนต์บทกรณียเมตตสูตร ไม่เพียงแต่ช่วยให้เทวดาเมตตาอารักขาเท่านั้น แต่ยังสอนการปฏิบัติตัวให้ดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าทำควบคู่กันก็จะช่วยให้เราเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์ต่าง ๆ ได้ยิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยwatpamahachai.netmokkalana.comth.wikipedia.org

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี

เมื่อจิตใจสับสน ต้องการความสงบ การสวดมนต์มักเป็นวิธีแรกที่หลายคนนึกถึง เพราะช่วยให้มีสมาธิและทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น มีบทสวดมนต์ มากมาย และอีกบทหนึ่งที่เชื่อว่าเคยได้ยินบ่อยๆ ก็คือ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือบทสวดธรรมจักร ที่เชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขมากขึ้น

Read More »

บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ บางส่วนของบท “บทสวดกรณียเมตตสูตร” ทั้งจากครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ใกล้ชิด ซึ่งถ้าจำกันได้ ตอนที่ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดอยู่ในถ้ำหลวง

Read More »

บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน บันดาลความสำเร็จ ร่ำรวย สมปรารถนา

พระพิฆเนศ พระคณปติ หรือที่เราเรียกกันว่า “พระพิฆเนศวร” เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา บาหลี

Read More »